Dodaj swoją organizację

Cele Stowarzyszenia Kalejdoskop i sposoby ich realizacji

 

 

W zakresie działalności Stowarzyszenia znajdują się następujące cele:

- popularyzacja tańca wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

- kształtowanie i rozwijanie talentu muzyczno – tanecznego u dzieci, młodzieży i dorosłych;

- wspieranie działalności zespołów tanecznych, w szczególności Formacji Tanecznej Hałas;

- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności uczestników zajęć tanecznych oraz członków
  i sympatyków Stowarzyszenia;

- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych oraz dzieci i młodzieży z rodzin
  o trudnej sytuacji materialnej, wyrównywanie szans;

- promowanie działalności Formacji Tanecznej Hałas;

- organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym czasu wolnego od zajęć szkolnych;

- wyrabianie i kształtowanie dyscypliny oraz umiejętności pracy w zespole;

- wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji;

- upowszechnianie zdrowego stylu życia;

- integracja społeczności lokalnej;

- promowanie gminy Tarnów Opolski i okolic;

- wzmacnianie poczucia zaangażowania i odpowiedzialności społeczności lokalnej
  za najbliższe otoczenie;

- współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;

- działania w zakresie sportu;

- działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi;

- promocja i organizacja wolontariatu.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      aktywny udział oraz organizację imprez kulturalnych, oświatowych i integracyjnych,

b)      organizowanie działań służących gromadzeniu środków finansowych na realizację
          celów statutowych,

c)      organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych /kwest/,

d)      działalność wydawniczą, kulturalną i oświatową,

e)      wspierania i propagowania działalności artystycznej,

f)       umożliwienie zespołom tanecznym udziału w konkursach, turniejach, mistrzostwach
         i pokazach na obszarze kraju i zagranicą,

g)      zrzeszenie osób będących instruktorami i nauczycielami tańca;

h)      współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi;

i)       współpracę z prasą, radiem i telewizją.

j)       współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami,

k)      promocję tańca w regionie i kraju,

l)       działalność charytatywną,

m)     inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi,

n)      stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.