Dodaj swoją organizację

Zarządzenie nr OR.0050.694.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14.03.2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

 

Zarządzenie nr  OR.0050.694.2024

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 14.03.2024 r.

 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

 

 

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), oraz art. 18 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Wójta gminy Tarnów Opolski Nr OR.0050.682.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, stronie Organizacji Pozarządowych www.ngo.tarnowopolski.pl,
a także w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. 
 

§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFOR.0050.694.2024.pdf (202,28KB)