Dodaj swoją organizację

Zarządzenie Nr OR.0050.685.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.685.2024
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 19 lutego 2024 r.

 

    w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2024 roku.

 

    Na podstawie art.. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze  zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.. 15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.2023 poz. 571.), 

 zarządza się, co następuje: 

§ 1

 

1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo – opiniującym powoływanym przez Wójta do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Tarnów Opolski.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji, przed rozpoczęciem działalności Komisji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 

1.Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 r.,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.,

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  oraz języka regionalnego w 2024 r.,

- pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2024 r., 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.,

- działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.,

 

 w następującym składzie:

 

1.      Janusz Borowiak – Przewodniczący komisji – przedstawiciel urzędu

2.      Małgorzata Bahryj  – członek komisji - przedstawiciel urzędu

3.      Marta Glueck – członek komisji - przedstawiciel urzędu

 

§ 3

 

1. Komisja w swojej pracy stosuje zapisy zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.).

2. Członkowie komisji składają oświadczenie członka komisji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc zarządzenie nr OR.0050.684.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.685.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontar-1.pdf (362,53KB)