Dodaj swoją organizację

Ponowne konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

OGŁOSZENIE

Ogłaszam ponowne konsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Wnioskiem Rady Gminy Tarnów Opolski do "Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w roku 2015", wprowadza się w Rozdziale VI Priorytetowe zadania publiczne Ust. 1 pkt. 4 zapis lit. b) o następującym brzmieniu:

"b) wspieranie i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie inicjatyw kulturalnych aktywizujących i integrujących środowiska lokalne oraz podtrzymujących i upowszechniających tradycje."

W związku z powyższym zaistniała konieczność ponownego przeprowadzeniu konsultacji nowego projektu rocznego programu współpracy. Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do rocznego programu współpracy poprzez wysłanie wypełnionej ankiety, na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Ankiety można uzyskać za pomocą Internetu na stronie www.bip.tarnowopolski.pl, bądź w pokoju nr 3.

Program współpcy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pozytku publicznego.pdf

Formularz.doc