Dodaj swoją organizację

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Tarnów Opolsk

         Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

na podstawie art.17 ust 1 pkt 11, art. 25 ust. 1,4,5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)oraz Uchwały Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

   ogłasza otwarty konkurs ofert

 

 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób

 z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

I. Podmioty uprawnione:

W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

3) prowadzą lub prowadzić będą obsługę realizacji zadania na terenie Gminy Tarnów Opolski.

II. Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

III. Rodzaj zadania objętego konkursem:

1. Świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust. 1do 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) obejmujące:

1) zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych:

a. utrzymanie czystości w pomieszczeniu mieszkalnym i użytkowym, z którego korzysta osoba objęta pomocą a także sprzętu i urządzeń sanitarnych,

b. zapewnienie bezpiecznego poruszania się w miejscu pobytu lub zamieszkania,

c. utrzymanie w bieżącej czystości naczyń kuchennych, sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności,

d. pranie bielizny osobistej, odzieży, ścierek i ręczników,

e. pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny do pralni,

f. prasowanie odzieży,

g. zakup leków, podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, usług pralniczych itp. a następnie bieżące rozliczanie się z osobą objętą pomocą,

h. przygotowywanie posiłków, uwzględniających zalecane diety lub dostarczanie jednego gorącego posiłku z punktu zbiorowego żywienia, udzielanie pomocy przy jego spożywaniu,

i. zmiany bielizny pościelowej,

j. przynoszenie węgla, drzewa, palenie w piecu,

k. przynoszenie wody,

l. załatwianie pilnych spraw urzędowych i terminowe opłacanie zobowiązań finansowych,

m. organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

n. pomoc przy opiece nad zwierzętami domowymi,

o. troska o fizyczne zabezpieczenie mienia i bezpieczeństwo osoby.

2) Zapewnienie podstawowej opieki higieniczno - medycznej:

a. kąpanie, mycie, czesanie ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny osobistej przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

b. układanie chorego w odpowiednio przygotowanym łóżku,

c. zapobieganie powstawaniu odleżyn,

d. wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza, podawanie leków, smarownie, okłady - zamawianie wizyt lekarskich,

e. utrzymywanie niezbędnego kontaktu z lekarzem, bezzwłoczne reagowanie w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.

2. Szacunkowa liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi – 15

3. Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych – 8.000.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie

od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 100.400,00 zł.

 Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową i dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób i godzin. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej.

V. Zasady przyznania dotacji:

1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę realizacji zadania publicznego zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) i spełni kryteria zawarte w części VIII niniejszego ogłoszenia.

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie w niej informacji i dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

4. Dotacja będzie przekazywana na konto podmiotu realizującego zadania w sposób i w wysokości określonej w umowie.

5. Przyznawana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku Sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

 

VI. Termin realizacji zadań

Od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

VII. Warunki realizacji zadań:

1. Zadania będą realizowane w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie Gminy Tarnów Opolski w miejscu pobytu klienta.

2. Planowana liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi oraz wysokość dotacji może ulec zmianom w zależności od faktycznych potrzeb występujących w roku 2014.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4. Oferenci nie mogą zlecać ani całości, ani części powierzonego zadania podmiotom trzecim.

5. Zadanie będzie realizowane u osób, którym na podstawie decyzji administracyjnej GOPS w Tarnowie Opolskim przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych.

6. Osoby świadczące usługi opiekuńcze powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie danego typu usług.

7. Wyklucza się możliwość realizacji usług przez osoby:

1) całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) całkowicie niezdolne do pracy, zaliczone do II grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chyba, że posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania usług,

3) nie posiadające aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

VIII. Termin składania ofert z uwzględnieniem miejsca, warunków i wymogów dotyczących składania i otwarcia ofert.

1. Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

3. Każdy podmiot na realizację zadania może złożyć jedną ofertę.

4. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i napisem na kopercie „Konkurs ofert – Usługi opiekuńcze na rok 2014”, w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedla Zakładowe 7 (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00 – 15.00).

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (77) 4003550.

6. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

7.Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

3) nie należy zmieniać układu pytań na formularzu,

4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy to jasno zaznaczyć (np. napisać ,,nie dotyczy,,),

5) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie realizacji celów.

8.Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1) kopię Statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualna datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

2) ważny wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na oferencie.

10. Oferta stanowi integralną część umowy.

11. Nie przewiduje się składania ofert wspólnych.

12. Przewiduje się możliwość uzupełniania ofert i wezwań do usuwania braków formalnych na prośbę Komisji.

13. Otwarcie ofert jest postępowaniem jawnym dla podmiotów i nastąpi w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7 w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00.

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

1. Oferty konkursowe będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.

2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Ocena formalna dokonywana jest w postępowaniu jawnym bezpośrednio po otwarciu ofert
w dniu 23 kwietnia 2014 r. godz. 10.00

4. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty:

1) które nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru oferty,

2) które nie zostały złożone w terminie,

3) których koszt realizacji zadania jest niezgodny z wysokością dotacji,

4) które nie posiadają wymaganych dokumentów, podpisów, pieczątek, dat,

5) które zostały złożone w ilości niezgodnej ze szczegółowymi warunkami konkursu.

5. Rozpatrzenie merytoryczne nastąpi w dniu 23 maja  2014 r., po rozpatrzeniu formalnym ofert.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez wykonawcę, w szczególności:

- liczba osób zaangażowanych w realizacje zadania,

- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:

- struktura wydatków,

- zgodność oferty z celami konkursu,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy z posiedzenia, który przedstawia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

8. Wyniki konkursu zatwierdza Wójt Gminy Tarnów Opolski.

9. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

10.Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać

uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 7,

12. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w warunkach konkursu.

13. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

14. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

X. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

1. Podmiot wykonujący zadania w roku 2012 i w 2013 – Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Opolu,

2.Koszt zadania:

- w 2012 r. wyniósł 164.149,50 zł,

- w 2013 r. wyniósł 151.619,00 zł.

XI. Konkurs ofert podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 7,

 

Wójt Gminy

Krzysztof Mutz

 

DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc (135,00KB)

DOCWzór umowy.doc (116,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.290.2014 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Tarnów Op z zakresu pomocy społecznej.pdf (155,45KB)