Dodaj swoją organizację

„Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt
pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych
z województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Uprawnione do składania wniosków są lokalne organizację pozarządowe z województwa opolskiego działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata na dzień złożenia wniosku. Mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu, mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.

Organizacja ubiegająca się o mikrodotację musi złożyć formularz wniosku na odpowiednim wzorze, który jest do pobrania na stronie www.ocwip.pl. Do oferty należy załączyć statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności pożytku publicznego prowadzony przez organizację oraz aktualny pod względem danych wypis z rejestru (np. KRS) lub ewidencji.
Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. A w okresie 2012-2013r. otrzymać tylko jedną mikrodotację w ramach PO FIO. Maksymalna kwota mikrodotacji, o którą może ubiegać się organizacja wynosi: 10.000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny.
Mikrodotację w ramach PO FIO można przeznaczyć na:

  1. realizację działań z zakresu jednego z priorytetów PO FIO, określonych w Zasadach  rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012r., dostępnych na stronie www.pozytek.gov.pl;
  2. na wydatki mieszczące się w ramach następujących kategorii: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników   lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres  co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.

Łączna pula przeznaczona na mikrodotację w ramach PO FIO w latach 2012 -2013 wynosi: 450.000,00 zł. Z czego na rok 2012r. zaplanowano  180.000,00 zł z przeznaczeniem na mikrodotacje. W roku 2013r. pula środków na mikrodotację wynosić będzie 270.000,00 zł.

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w okresie od 1.09.2012 do 30.11.2012 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić 1 września 2012 r.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera od 1 sierpnia 2012r. do 21 sierpnia 2012r. do godziny 15.00 w siedzibie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole.  Decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia!

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 1.09.2012.

2. Wszystkie oferty spełniające kryterium dostępu zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Konkurs rozstrzyga Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które dokonuje wyboru ofert w oparciu o kartę oceny.

4. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w określonym terminie umieszcza wyniki konkursu ofert na stronie www.ocwip.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ocwip.pl

5. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) kompletność oferty i załączników,

2) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

3) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa

lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego

zadania,

4) odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,

5) szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego,

6) zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu,

7) jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy,

8) mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań,

10) planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,

11) mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązkowymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo stronie internetowej www.ocwip.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Projekt „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”
współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Umowa nr 59-II/12