Dodaj swoją organizację

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE PRZYWORY

 


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.

Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Nasze Przywory" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Przywory, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego. Promowanie Przywór, gminy Tarnów Opolski oraz Regionu Opolskiego i jego mieszkańców. Wspieranie rozwoju kulturalno - sportowego i oświatowego. Organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowych. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej. Ochroną dziedzictwa kulturowego. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia są Przywory.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 r. Nr.20,poz.104 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Decyzje o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 3. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia.

§5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
 4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport,
 10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 12. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
 13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,
 14. promowanie i organizowanie wolontariatu,
 15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi,
 18. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
 19. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Gminy Tarnów Opolski.
 20. zakładanie oraz prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych; organizowanie obozów, wycieczek oraz imprez związanych tematycznie z celami statutowymi.
 21. podwyższenie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 22. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

§8.

Stowarzyszenie celem realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą na wniosek Zarządu.

§11.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

                 1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

                 2. dbać o jego dobre imię,

                 3. szerzyć ideę Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach,

                 4. regularnie opłacać składki.

        2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

                  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

                  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

                  3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,

                  4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.  

       3. Utrata członkostwa następuje na skutek:

                   1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

                    2. wykluczenia przez Zarząd:

                          - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

                          - z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

                          - z powodu nie płacenia składek za okres pół roku

                    3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu 

                    4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne 

§13.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w 12ust.2 pkt. 2-5.

§14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15.

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd ,
 3. Komisja Rewizyjna .

§16.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§17.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienie statutu nie stanowi inaczej.

§18.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1.  Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie  co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub minimum 50% liczby członków zwyczajnych powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, „honorowi i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi po każdym roku jego pracy,
  5. wybór członków Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  11. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 6. Zmiana statutu, odwołanie  Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie uchwały zapadają większością głosów
 7. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§19.

 1. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy :
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości i sposobu pobierania składek członkowskich i opłat wpisowych,
 6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 7. Zebraniu Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim, co najmniej połowa jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

 

§20.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 do 4 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 4. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 5. Przewodniczącego Komisja wybiera ze swojego grona.

§21.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział IV

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§22.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, również gospodarczej, oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest uprawniony Prezes lub wiceprezes zarządu działający łącznie z dowolnym innym członkiem zarządu.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział V

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§23.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.