Dodaj swoją organizację

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.720.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 kwietnia 2024 r. W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań w zakresie: - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2024 r., - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r., - realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r., - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.720.2024
  Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 19 kwietnia 2024 r.

 

              W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań w zakresie:

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2024 r.,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.,

- realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 r.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2023 roku, na realizację zadań w n/w zakresach  przedstawia się następująco:

1. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

 – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 25 000 zł

2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

- Fundacja Słoneczna Jesień – 10 000 zł

3. Realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

- Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR – 9 000 zł

 

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji:

- Stowarzyszenie Flos –  6 200 zł,

- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Tarnowianki” – 4 500 zł

      - Stowarzyszenie Fair Play – 5 500 zł

      - Koło Gospodyń Wiejskich w Katach Opolskich – 6 000

      - Stowarzyszenie Martinus – 14 000 zł

 

      § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Spraw Obywatelskich.

        § 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, na stronie www.ngo.tarnowopolski.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta

/-/ Magdalena Chudowska

 

PDFZarządzenie OR.00050.720.2024 z dnia 19.04.2024.pdf (328,48KB)