Dodaj swoją organizację

Zarządzenie nr OR.0050.698.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2024 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.

Zarządzenie nr  OR.0050.698.2024

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 14.03.2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  w 2024 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.

 

 

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), oraz w związku z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa    i ochrony ludności.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w „Rocznym programie współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, stronie Organizacji Pozarządowych www.ngo.tarnowopolski.pl,
a także w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. 

§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.698.2024
                                                                                                                             Wójta Gminy Tarnów Opolski
      z dnia 14.03.2024 r.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

Ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizacje w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:

 

 

W ZAKRESIE RATOWNICTA I OCHRONY LUDNOŚCI

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

            Celem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w gminie Tarnów Opolski w ramach priorytetowych zadań publicznych wyszczególnionych w programie współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 

   I. Nazwa zadania

   1. Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

       Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku

 

 1. Na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności planuje sięprzeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości- 9 000 zł
 2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
 4. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, określonych w ofercie i w zawartej umowie.
 5. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

2. Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3. Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

4. Dotacja nie może być wydatkowana na:

a) zadania i zakupy inwestycyjne,

b) przedsięwzięcia, które są dotowane z budżetu gminy,

c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

d) działalność gospodarczą,

e) opłaty karne i upomnienia w organizacji.

 

V.    Termin składania ofert

 

 1. Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2024 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania)” w sekretariacie Urzędu  Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Do oferty winne być dołączone następujące załączniki:

a) aktualny statut (inny dokument prawny).

 

Kopie dokumentów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

 

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu wyznaczonego do składania ofert (termin dokonania wyboru ofert).
 2. Tryb: wybór ofert dokona Wójt Gminy Tarnów Opolski, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową.
 3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: Przy ocenie oferty Komisja oceni:

             - czy wniosek wypełniony jest czytelnie i przejrzyście,

- czy złożono wniosek w terminie,

- czy wszystkie potrzebne pozycje wniosku są wypełnione,

- czy wniosek posiada wszystkie wymagane podpisy, pieczątki i daty,

- atrakcyjność dla mieszkańców,

- Możliwości realizacji zadania,

- Kalkulacja kosztów (klarowność i szczegółowość budżetu projektu, adekwatność wydatków z punktu widzenia proponowanych działań, wkład własny wnioskodawcy w koszty realizacji zadania).

 

 

VII.  Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2023.

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR – 9 000 zł

 

PDFOR.0050.698.2024.pdf (326,05KB)