Dodaj swoją organizację

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.688.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 lutego 2024 r. W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w sferach: - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 r., - pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.688.2024
  Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 23 lutego 2024 r.

 

 

              W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w sferach:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 r.,     
- pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2024 r.          

 

           Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ),  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz art. 15 ust. 2h – 2j o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.  Dz.U. z 2023 poz. 571) zarządza się co, następuje: 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2024 roku, na realizację zadań w w/w zakresach  przedstawia się następująco:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” – 153 000 zł

- KLUB KARATE KYOKUSHIN „TORII”- 17 000 zł

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

- Caritas Diecezji Opolskiej – 40 000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PDFZarządzenia Nr OR.0050.688.2024 W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w sferach.pdf (3,51MB)