Dodaj swoją organizację

Protokół z konsultacji społecznych „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.”

 

Protokół

z konsultacji społecznych „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.”

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.643.2023 r. Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.” w terminie od dnia 7 listopada 2023r. do 20 listopada 2023r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,  stronie internetowej Gminy www.tarnowopolski.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie dedykowanej www.ngo.tarnowopolski.pl umieszczono ogłoszenie o  konsultacjach wraz z projektem Programu oraz Formularzem opinii.

 

Opinie i uwagi można było zgłaszać:

-    pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski,  ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail:  
  • lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy za pośrednictwem Biura Podawczego Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6 , 46-050 Tarnów Opolski

-  w postaci opinii, której formularz jest załącznikiem do zarządzenia w terminie określonym w zarządzeniu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.”

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/317/2010 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski, w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Tarnów Opolski, 21 listopada 2023 r.

PDFProtokół po konsultacjach Program na 2024 rok.pdf (686,73KB)