Dodaj swoją organizację

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.”

Zarządzenie Nr OR.0050.643.2023

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 07.11.2023 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu                „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     i o wolontariacie na rok 2024 r.”

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 40 ze zm.) oraz art.  5a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2023r., poz. 571) zwanej dalej ustawą;  i uchwały Nr XLV/317/2010 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada  2010 r.              w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                   i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 

1.Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie przystąpienia do opracowania rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r.” stanowiący załącznik nr. 1 do  niniejszego zarządzenia.

 

2. Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej            i niefinansowej Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w roku 2024 r.

 

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2023r., poz. 571); mające siedzibę na terenie Gminy Tarnów Opolski, oraz podmioty poza terenem Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są z rozwojem Gminy Tarnów Opolski.

 

4. Formą przeprowadzenia konsultacji jest wyrażenie opinii do programu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Termin rozpoczęcia – 07.11.2023r. Termin zakończenia – 20.11.2023r.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Januszowi Borowiakowi.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PDFzarządzenie OR.0050.643.2023 z dnia 07.11.2023 — kopia.pdf (3,57MB)
DOCZarz program współpracy 2024.doc (39,00KB)
DOCXZałącznik formularz 2024.docx (15,27KB)