Dodaj swoją organizację

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.532.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 lutego 2023 r. W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań w zakresie: - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2023 r., - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r., - realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 r., - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.532.2023
  Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 20 lutego 2023 r.

 

              W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań w zakresie:

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2023 r.,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.,
- realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 r.,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 r.

          Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm..), zarządza się co, następuje: 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2023 roku, na realizację zadań w w/w zakresach  przedstawia się następująco:

1. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
– Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 25 000 zł


2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Fundacja Słoneczna Jesień – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła – 3 000 zł


3. Realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
- Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR – 9 000 zł
 

      4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji:
      - Stowarzyszenie Flos –  5 000 zł,
      - Koło Gospodyń Wiejskich Raszowianki w Raszowej – 2 000 zł
      - Stowarzyszenie Fair Play – 3 000 zł
      - Stowarzyszenie Martinus – 2 000 zł

  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFzarzadzenie-nr-or00505322023-z-dnia-20-lutego-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacja-w-roku-2023-zadan.pdf (120,00KB)