Dodaj swoją organizację

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.529.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 lutego 2023 r. W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w sferach:

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.529.2023
  Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 8 lutego 2023 r.

 

 

 

 

              W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w sferach:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 r.,     
- pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2023 r.          

 

           Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm..), zarządza się co, następuje: 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2023 roku, na realizację zadań w w/w zakresach  przedstawia się następująco:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” – 133 000 zł

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

- Caritas Diecezji Opolskiej – 35 000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFWyniki otwartego konkursu 2023 rok.pdf (315,27KB)