Dodaj swoją organizację

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.528.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku.

 ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.528.2022
 Wójta Gminy Tarnów Opolski
 z dnia 8 lutego  2023 r.
  

    w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu

działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku.

  
     Na podstawie art.. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.. 15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie  (t. j. Dz.U.2022 poz. 1327 ze zm.), 
    
  zarządza się, co następuje: 
 § 1
  

1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo – opiniującym powoływanym przez Wójta do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych

na terenie Gminy Tarnów Opolski.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji, przed rozpoczęciem działalności Komisji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 § 2
  
 1.Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
  
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 r.,
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.,
 - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  oraz języka regionalnego w 2023 r.,
 - pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2023 r., 
 - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.,
 - działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 r.,
  
 w następującym składzie:
  
 <>1.2.3.Iwona Hartman – członek komisji - przedstawiciel urzędu
  
  
 § 3
  
 1. Komisja w swojej pracy stosuje zapisy zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Członkowie komisji składają oświadczenie członka komisji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
  
  
  
  
  
 § 4
  
 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.
  
 § 5
  
  
  
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA

KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Imię (imiona)

 

...........................................................................................................

Nazwisko

 

...........................................................................................................

 

 

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że :

1) jestem ( nie jestem ) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów ubiegających się o dotację,

2) jestem ( nie jestem ) członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów podmiotów ubiegających się o dotację,

3) jestem ( nie jestem ) członkiem podmiotów ubiegających się o dotację,

4) nie pozostaję z żadnym wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  
  
  
  
 …………………………………
                                                                                             Data oraz czytelny podpis
 PDFKomisja Konkursowa NGO 2023 rok.pdf (835,29KB)