Dodaj swoją organizację

Wójt Gminy Tarnów Opolski Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2023 roku zadań publicznych w zakresie: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Zarządzenie nr  OR.0050.519.2023

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia  19  stycznia 2023 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.

 

 

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz w związku z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w „Rocznym programie współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, stronie Organizacji Pozarządowych www.ngo.tarnowopolski.pl,
a także w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.
 

§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFNa rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf (847,60KB)