Dodaj swoją organizację

Uchwała Nr XLVII/365/2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

http://bip.tarnowopolski.pl/6533/1149/uchwala-nr-xlvii3652022-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-zorganizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-wart3ust-3ustawy-odzialalnosci-pozytku-publicznego-io-wolontariacie-na-rok-2023.html

 

 

PDFuchwala-nr-xlvii3652022-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski.pdf (369,34KB)