Dodaj swoją organizację

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

    
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pisemnego zgłaszania opinii do Rocznego programu współpracy na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w  podanym w zarządzeniu terminie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

PDFZarządzenie Program.pdf (451,08KB)
PDFzał. 1 do zarządzenia - Projekt uchwały Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 2023.pdf (271,61KB)
DOCXZałącznik formularz 2023.docx (14,18KB)