Dodaj swoją organizację

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.368.2022
  Wójta Gminy Tarnów Opolski
  z dnia 16 lutego 2022 r.

 

 

 

 

              W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań w zakresie:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 r.,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2022 r.,
- pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2022 r.
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.,

- realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 r.,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2022 r.

           Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) oraz  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2021 poz. 1535 ze zm..), zarządza się co, następuje: 

 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2022 roku, na realizację zadań w w/w zakresach  przedstawia się następująco:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” – 133 000 zł

- Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice – 17 000 zł

2. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 25 000 zł

3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

- Caritas Diecezji Opolskiej – 35 000 zł

 

4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

- Fundacja Słoneczna Jesień – 10 000 zł

 

5. Realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

- Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR – 9 000 zł

 

6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji:

- Stowarzyszenie Flos –  6 000 zł,

- Stowarzyszenie Niepokorni – 4 500 zł

      - Stowarzyszenie Fair Play – 3 000 zł

      - Stowarzyszenie Martinus – 1 500 zł

       - Stowarzyszenie „Pielgrzymi opolscy” – 2 000 zł

     

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFwyniki 2022.pdf (43,90KB)