Dodaj swoją organizację

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2022 w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.


I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok  2022 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.

       Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem. 

   2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2022.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

4. Zgłoszenia są ważne do dnia 03.02.2022 roku.

II. Wymagania stawiane kandydatom: 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)  nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)  przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

5)  Reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są członkami), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

 

III. Zadania komisji konkursowej: 

1.  Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego;

b)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

d)   w przypadku wsparcia, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

    e)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji.

3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Wójta Gminy Tarnów Opolski lub osobie przez niego upoważnionej.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1. Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i OC przedstawi Wójtowi Gminy kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. 

2. Wójt Gminy Tarnów Opolski wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach. 

 

 

 

 V. Miejsce złożenia dokumentów : 

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata) wraz z załącznikiem/ami należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

Komplet dokumentów należy składać w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydatury do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2022 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. 

VI.Termin składania dokumentów – 03.02.2022 r.

 

VII. Uwagi końcowe: 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń. 

 

DRUKI

 

PDFArkusz zgłoszeniowy.pdf (591,32KB)
PDFInformacja - zaproszenie do uczestnictwa w Komisji.pdf (700,32KB)