Dodaj swoją organizację

Protokół z konsultacji społecznych „ Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.”

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.334.2021 r.  Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.” w terminie od dnia 02 listopada 2021r. do 15 listopada 2021r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

PDFProtokół 2021 - program na 2022.pdf (541,91KB)