Dodaj swoją organizację

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

    
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pisemnego zgłaszania opinii do Rocznego programu współpracy na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w  podanym w zarządzeniu terminie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Załącznik - FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

 

PDFOgłoszenie.pdf (525,16KB)
PDFZarządzenie.pdf (456,61KB)
DOCProjekt uchwały Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 2022.doc (107,50KB)
DOCXZałącznik formularz.docx (14,05KB)