Dodaj swoją organizację

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.268.2021 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały – o działalności pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.268.2021
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

    w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały – o działalności pożytku publicznego


 
    Na podstawie art.. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.. 15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie  (t. j. Dz.U.2020 poz. 1057), 
   
 zarządza się, co następuje: 
§ 1

 

1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo - opiniującym

powoływanym przez Wójta do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych

na terenie Gminy Tarnów Opolski.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji, przed rozpoczęciem działalności Komisji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 
1.Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 
- realizacji zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.,
-działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego w 2021 r.,
- pomocy społecznej w 2021 r., 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.,
- działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.,

 
 w następującym składzie:

 
1.      Janusz Borowiak – przewodniczący komisji – przedstawiciel urzędu
2.      Małgorzata Bahryj – członek komisji - przedstawiciel urzędu
3.      Iwona Hartman – członek komisji - przedstawiciel urzędu
 

 

 
§ 3

 
1. Komisja w swojej pracy stosuje zapisy zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
2. Członkowie komisji składają oświadczenie członka komisji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 
§ 4

 
Wynik rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 28 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. Na posiedzeniu komisji sporządza się protokół.

 
§ 5

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

 
§ 6

 

 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PDFOR.0050.268.2021 Powołanie Komisji.pdf (1,73MB)