Dodaj swoją organizację

Zaproszenie do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2021 w otwartych konkursach

I. Informacje ogólne:  

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok  2021 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.

Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej/ podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem. 
 

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2021.
 

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

II. Wymagania stawiane kandydatom: 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2)  nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4)  przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
5)  Reprezentują organizację pozarządową lub podmiot (są członkami), zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

III. Zadania komisji konkursowej: 

1.  Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
a)   możliwość realizacji zadania publicznego;
b)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d)   w przypadku wsparcia, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych
przez poszczególnych członków komisji, proponowaną wysokość dotacji. 3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Wójta Gminy Tarnów Opolski lub osobie przez niego upoważnionej.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1. Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i OC przedstawi Wójtowi Gminy kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. 
2. Wójt Gminy Tarnów Opolski wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach. 

 V. Miejsce złożenia dokumentów : 

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata) wraz z załącznikiem/ami należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46- 050 Tarnów Opolski.
Komplet dokumentów należy składać w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydatury do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2021 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. 
VI.Termin składania dokumentów – 18.01.2021 r.

VII. Uwagi końcowe: 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

 

http://tarnowopolski.pl/4687/zaproszenie-do-stworzenia-bazy-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych-na-rok-2021-w-otwartych-konkursach.html

PDFzaproszenie.pdf (1,09MB)
DOCXformularz-zgloszeniowy-2021.docx (19,05KB)