Dodaj swoją organizację

„Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2021


http://bip.tarnowopolski.pl/4596/1149/uchwalaxxiii1862020-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-zorganizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami.html