Dodaj swoją organizację

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 688) do stworzenia bazy kandydatów na czło

DOCFormularz zgloszeniowy 2020.doc (46,50KB)
DOCXOświadczenie członka komisji.docx (12,40KB)
DOCXZaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe - otwary konkurs ofert na 2020 rok.docx (16,33KB)