Dodaj swoją organizację

ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450

DOCXZalacznik_1_ROZPORZADZENIE_z_dnia_24-10-2018_w_sprawie_wzorow_ofert_i_sprawozdan.docx (25,09KB)