Dodaj swoją organizację

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

PDFZarządzenie na rzecz mniejszości narodowych.pdf (542,11KB)
PDFZarządzenie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf (519,11KB)
PDFZarządzenie w zakresie kultury.pdf (529,71KB)
PDFZarządzenie w zakresie kultury fizycznej.pdf (524,64KB)
PDFZarządzenie w zakresie pomocy społecznej.pdf (548,35KB)
PDFZarządzenie w zakresie ratownictwa.pdf (535,77KB)