Dodaj swoją organizację

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

PDFZarządzenie na rzecz mniejszości narodowych.pdf
PDFZarządzenie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf
PDFZarządzenie w zakresie kultury.pdf
PDFZarządzenie w zakresie kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie w zakresie pomocy społecznej.pdf
PDFZarządzenie w zakresie ratownictwa.pdf