Dodaj swoją organizację

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. późn. zm.).pdf

  • Aktualności

    Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.

    Data publikacji: 07-11-2011 13:35