Dodaj swoją organizację

Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działąlności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

http://bip.tarnowopolski.pl/download/attachment/14862/uchwala-nr-xxxix-300-2017-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-tarnow-opolski-z-organizacjami.pdf