Dodaj swoją organizację

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do stworzenia bazy kandydatów na czł

DOCFormularz zgloszeniowy 2017.doc (45,50KB)
DOCXZaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.docx (15,93KB)