Dodaj swoją organizację

Wójt Gminy ogłasza otawarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

Wójt Gminy Tarnów Opolski
 

Ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacje w 2015 roku zadań publicznych w zakresie:

 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm).

 

   I Nazwa zadania
  
1.Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.. 

 

Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku

 1. Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości  - 30 000 zł
 3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 3. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
  • gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
  • gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

V.    Termin składania ofert

 1. Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2015 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu  Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
   

VI.  Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2014.

Caritas Diecezji Opolskiej – 41 000 zł

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski – 4 000 zł

 
DOCXZałączniki.docx (62,21KB)