Dodaj swoją organizację

Aktualności

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na 2020 rok

  ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.170.2020
    Wójta Gminy Tarnów Opolski
    z dnia 3 marca 2020r.

   

   

   

   

                W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań w zakresie:

  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 r.,
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020 r.,
  - pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w 2020 r.
  - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.,

  - realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.,

  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r.

  Data publikacji: 03-03-2020 13:58
 • Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 688) do stworzenia bazy kandydatów na czło

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych na rok  2020 r. w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.

  Data publikacji: 07-02-2020 11:53
Zobacz wszystkie

Galeria

Zobacz wszystkie